Turistka


hľad z IVANOVHO VRCHU (813,3m)
Cieľovým bodom turistických vychádzok je Ivanov vrch. Zo skalných útvarov na jeho severnom okraji je krásny výhľad na Oblík, Šimonku, Praporec a doliny severovýchodnej časti Slanských vrchov.Vrch Oblík (925 m n. m.)
J
e podpovrchové sopečné teleso. Zvetrávaním vzniklo vo vrcholovej časti skalné mesto. Na úpätí sú kamenné moria a blokoviská s pestrou mozaikou lesných spoločenstiev.Vrch Šimonka (1092 m)
J
e najvyšší vrch Slanských vrchov.
 Vrchol Šimonky spolu s jej svahmi patria do NPR Šimonka. Predmetom ochrany sú jedinečné lesné spoločenstvá pralesovitého charakteru s riedkymi lesmi, zakrpatenými kmeňmi, spôsobenými nepriaznivými klimatickými podmienkami.


Vyhliadková veža Zlatník je postavená v oblasti zapísanej ako „Chránené vtáčie údolie Slanské vrchy“ pôdorysne rozmery stavby 4,5m x 4,5m a výšky 21,7m. Objekt má dva pozorovacie plošiny v úrovniach +11,600 = 380,6m.n.m a +18,200 = 387,0 m.n.m.. K vyhliadkovej veži vedie miestna nespevnená komunikácia z obce. Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí oceľová skrutkovaná konštrukcia z valcovaných a uzavretých profilov. Výstavba bola realizovaná v októbri až decembri  roka 2018. Do trvalého užívania bola odovzdaná 8.4.2019. Realizácia projektu sa uskutočnila po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka, opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. 

Fotky z našej obci
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky