Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznámenie o strategickom dokumente06.09.202327.09.2023Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 – 20307240d_oznámenie PHR.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente06.09.202327.09.2023Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja74be9_Oznámenie adaptačna stratégia.pdf
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou 25.10.202225.11.2022Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou a57d0_RÚSES _Vranov_nad_Toplou_.pdf
Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou 25.10.202225.11.2022Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou 41775_rozhodnutie RÚSES.pdf
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru27.06.202227.07.2022c95cb_Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov27.06.202221.07.2022Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.de6b7_Oznámenia .pdfde6b7_Upozornenie miestný úrad 2 .pdff100e_Výzva na vykonanie výrubu 1 .pdf
Oznam OcÚ17.05.202231.05.2022Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Čierne  nad Topľou.7c02b_Oznámenie o strategickom dokumente - zisťovacie konanie.pdf7c02b_Oznámenie SEA_Čierne nT ZaD 2.pdf
Oznam OcÚ09.05.202225.05.2022Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Hermanovce n. T. 2736c_Oznámenie SEA_Hermanovce nad Topľou.pdf2736c_Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Hermanovce nad Topľou.pdf
Zber komunálneho odpadu - plán na rok 202215.12.202115.12.202132cb3_Zber odpadu na rok 2022.pdf
Lesy SR - zverejnenie výzvy28.06.202131.08.20210d97d_Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov.pdf
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru28.06.202128.08.2021ea21c_OR HaZZ Vranov nad Topľou - vyhlásenie.pdf
Prevencia kriminality pri sčítaní obyvateľov - SODB 202114.05.202113.06.202123a71_MINV SODB A3 scitanie SK (2) (2).pdf