Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
VZN č. 2 /2023 14.12.202301.12.2024Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2023 obce Zlatník o miestnych daniach na území obce Zlatník45cf8_VZN č. 2 2023 o miestnych daniach.pdf
VZN č.1/202314.12.202301.12.2024Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2023 obce Zlatník o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zlatník447b8_VZN č. 1 2023 o miestnnom poplatku.docx
Údaje o komunálnom odpade22.02.202401.06.2024Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2023a063a_265_.pdf
Kandidáti pre voľby prezidenta20.02.202424.03.2024Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024ee8ea_P24_0Kandidati1.pdf
Oznámenie 14.02.202428.02.2024Oznámenie vytriedenia komunálnych odpadovdec99_ozn tko za 2023.pdf
Rozhodnutie - výrub stromov09.02.202424.02.2024Rozhodnutie - výrub stromov83f8e_rozhodnutie výrub_.pdf
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín28.01.202402.02.2024Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevínc4342_Oznámenie Obec Zlatník.pdf
Stavebné povolenie verejná vyhláška.15.01.202430.01.2024Stavebné povolenie verejná vyhláška.- záchytne parkoviskoab021_Zlatník - výstavba parkoviska - verejná vyhláška.pdf
Stavebné povolenie verejná vyhláška12.01.202427.01.2024Stavebné povolenie verejná vyhláška - záchytné parkovisko5d52e_Zlatník - výstavba parkoviska - verejná vyhláška.pdf
Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín18.01.202426.01.2024Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín9f9c7_Upovedomenie o začatí konania - Obec Zlatník.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 202414.12.202313.01.2024Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 202420a3d_Plan k.č. na 1 polrok 2024 ..pdf
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby21.12.202305.01.2024Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby6b033_Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania.21.12.202305.01.2024VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania. 974db_verejná vyhláška ZP.pdf
Rozpočet na roky 2024-202615.12.202330.12.2023Rozpočet na roky 2024 - 2026, schválený OZ 12.12.2023 uznesením č. 54 A/2023f07ca_Rozpočet 2024-2026,_0001.pdf
Zásady hospodárenia s majetkom obce Zlatník 21.11.202306.12.2023Zásady hospodárenia s majetkom obce Zlatník účinné od 21.11.20231fcef_zásady_hospodárenia2023_.pdf
Návrh VZN č. 2 /2023 obce Zlatník 21.11.202301.12.2023Návrh VZN č. 2 /2023 obce Zlatník o miestnych daniach na území obce Zlatník0ece7_návrh VZN č. 2 2023 o miestnych daniach –.pdf
Návrh VZN č. 1 /2023 obce Zlatník21.11.202301.12.2023Návrh VZN obce Zlatník o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zlatníkc4808_návrh VZN č. 1 2023 o miestnnom poplatku –.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente06.09.202327.09.2023Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 – 20307240d_oznámenie PHR.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente06.09.202327.09.2023Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja74be9_Oznámenie adaptačna stratégia.pdf
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou 25.10.202225.11.2022Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou a57d0_RÚSES _Vranov_nad_Toplou_.pdf